Thực trạng việc tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” thông tin…

Việc tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng ra đoàn viên, hội viên, người dân; giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” thông tin; tạo sự đồng thuận của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương, công trình, dự án là nội dung cực kỳ quan trọng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre luôn xác định công tác tuyên truyền có vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước chỉ có thể đi vào cuộc sống, trở thành hiện thực của đời sống xã hội khi chúng ta làm tốt việc tổ chức học tập tuyên truyền làm cho nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ, biến nhận thức thành tình cảm, trách nhiệm, quyết tâm hành động thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là hưởng ứng năm “tăng tốc” của Tỉnh ủy 2018.

Thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện với nhiều hình thức như tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua các hình thức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền bằng các phương tiện trực quan; thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các đội thông tin tuyên truyền lưu động, tham quan…; tuyên truyền thông qua các hoạt động cộng đồng, các lễ hội, các câu lạc bộ, nhóm sở thích, nghề nghiệp và hình thức tuyên truyền miệng…

Các hình thức tuyên truyền được Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội tiến hành với các đối tượng mình phụ trách, tạo sự đồng thuận nhất quán với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tạo nên phong trào hành động cách mạng quần chúng sôi nổi xây dựng quê hương đất nước. Hiện nay, ở các cơ sở đều hình thành đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên rộng khắp địa bàn dân cư. Chính từ đó các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai đến quần chúng nhân dân biết, hiểu để làm theo.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng đã thể hiện được nhiệm vụ, chức năng của mình tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân, đồng thời tập hợp đông đảo vào các loại hình tổ chức làm nồng cốt hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính từ hoạt động nầy giúp cho Mặt trận, các đoàn thể vào việc củng cố xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân được chặt chẽ hơn; đa số các chủ trương, chương trình, đề án được nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng mạnh mẽ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền từng lúc chưa được đổi mới, đi vào chiều sâu, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa được phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ làm công tác tuyên truyền, là những báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận, đoàn thể cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Và trên thực tế, ở cơ sở còn rất lúng túng trong việc tổ chức tuyên truyền học tập Nghị quyết cho cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc nắm và quản lý cũng chưa được chặt chẽ, chỉ tập trung vào một bộ phận tích cực, nên việc tuyên truyền chưa được đều khắp.

Nguyên nhân:

- Do cán bộ làm công tác tuyên truyền ít được tập huấn để nâng cao khả năng chuyên môn. Vì vậy việc tuyên truyền, triển khai chủ trương, Nghị quyết chỉ đạt ở mức độ nhất định, chưa đáp ứng tốt yêu cầu; tài liệu tuyên truyền còn hạn chế, nội dung chưa đáp ứng cho các đối tượng cần được tuyên truyền.

- Một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức cho công tác tuyên truyền, còn chỉ đạo chung chung trong thực hiện.

- Thông tin không được mở rộng, phân tích thêm, vì vậy chưa tạo được tính hấp dẫn đối với người nghe.

Hiện nay, chúng ta có rất nhiều kênh, nhiều hình thức để thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng đền các tầng lớp nhân dân. Trong mỗi hình thức, cách làm đó đều có mặt được và chưa được tác động nhất định đến chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền.

Hiện nay khi chưa có hình thức nào mới hơn, tốt hơn để thay thế bổ sung, thì chúng ta tiến hành từng bước đổi mới nội dung, biện pháp, cách tổ chức thực hiện sao cho việc học tập chủ trương, Nghị quyết của Đảng phù hợp với đối tượng cần được tuyên truyền và để đạt được mục đích của công tác tuyên truyền, đạt được chất lượng hiệu quả cao hơn.

Có thực tế là sau khi triển khai, quán triệt nghị quyết thì phần thảo luận là rất quan trọng để cán bộ, đoàn viên, hội viên nắm được cốt lõi, tinh thần nghị quyết, bàn bạc, thảo luận xây dựng chương trình hành động, kế hoạch một cách hiệu quả. Tuy nhiên tại các hội nghị triển khai nghị quyết của Đảng thường không có ý kiến nào tham gia vào dự thảo Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp ủy; việc viết thu hoạch có lúc chỉ là để đối phó hoặc sao chép mà không phải là kết quả thể hiện sự nhận thức của cá nhân sau khi học tập. Hơn lúc nào hết, việc học nghị quyết là quan trọng nhưng việc cải tiến cách thực hiện, học tập nghị quyết, cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống lại cần thiết hơn nhiều (có thể là không viết thu hoạch mà tổ chức hội thi tìm hiểu …).

Nguyên nhân của thực trạng trên là do các địa phương chưa thực hiện đúng, nghiêm túc quy chế làm việc, chưa thực hiện đúng quy trình học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết theo hướng dẫn của cấp trên. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thời gian dài vẫn thực hiện theo hình thức tập trung với nhiều thành phần khác nhau. Vì vậy, có những thành phần cần được học tập, nghiên cứu sâu về một nội dung nào đó thì chưa có điều kiện để tổ chức học tập.

Nghị quyết thực sự thấm sâu tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và lan tỏa đến quần chúng nhân dân, trong học tập cần dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi những vấn đề cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm, có liên quan trực tiếp đến địa phương. Các địa phương cần rà soát  lại các văn bản thực hiện nghị quyết đã ban hành để bổ sung, chỉnh sửa cho sát với tình hình thực tế. Do đó, để nghị quyết đi vào cuộc sống thì mỗi địa phương cần tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, học tập, quán triệt cho đến xây dựng chương trình hành động một cách cụ thế, phù hợp tình hình thực tế.

Để công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả, nên có những giải pháp đổi mới để tháo gỡ “điểm nghẽn” thông tin, tạo sự đồng thuận của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương, công trình, dự án:

          + Một: Công tác tuyên truyền phải đi vào vấn đề cụ thể, nội dung cụ thể và đối tượng cụ thể: như cần xác định người nghe là ai để biên soạn nội dung cho phù hợp. Nội dung tuyên truyền cần phải có trọng tâm, trọng điểm, không nói chung chung, thông tin phải rõ ràng, phong phú, phải có minh họa cho nội dung thông tin, nội dung cho thật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nói… để nó trở nên gần gũi, thiết thực trong đời sống, để họ dễ dàng nhận thức được và làm được. Thực hiện công tác tuyên truyền đối với người đứng đầu tổ chức, thành phần tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư sẽ có sức lan tỏa và tác động hiểu quả hơn. Ví dụ như: trong lĩnh vực tôn giáo, chức sắc là người có uy tín sẽ ảnh hưởng lớn đến quần chúng tín đồ. Tiếng nói của chức sắc có sức thuyết phục lớn tác động, quyết định đến lập trường và thái độ của tín đồ. Do vậy đối với công tác tôn giáo thì việc tuyên truyền vận động chức sắc các tôn giáo là rất quan trọng.

          + Hai: Củng cố, xây dựng và phát triển lực lượng làm công tác tuyên truyền của Mặt trận, đoàn thể tại cơ sở: có kỹ năng, được tập huấn, nhiệt tình. Mặt trận, đoàn thể là người tổ chức, quản lý và sử dụng lực lượng nầy. Đồng thời người cán bộ làm công tác tuyên truyền phải lấy sự gương mẫu làm phương thức để vận động tuyên truyền có hiệu quả.

          + Ba: Công tác tuyên truyền phải được lồng ghép gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của quần chúng ở địa phương, nhằm mang tính chất hỗ trợ, có ý nghĩa thúc đẩy và là điều kiện để chuyển hoá nhận thức của đối tượng tuyên truyền theo hướng tích cực và hiệu quả.

          + Bốn: Chúng ta biết rằng quần chúng là sự tập hợp nhiều người có trình độ và nhận thức khác nhau, có quan điểm chính kiến, nguyện vọng, quyền lợi khác nhau, nên khi đưa ra một vấn đề gì thường khó nhất trí hết, thậm chí còn có mâu thuẫn: cụ thể như trong thực hiện các công trình, dự án ở địa phương thường xảy ra tình huống: đa số đồng tình; không có ý kiến, ai sao tôi vậy; có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình thì không đồng tình hoặc có yêu cầu kiến nghị ngành chức năng xem xét.

Do đó việc đầu tiên là phải tuyên truyền giáo dục (tuyên truyền luôn đi trước việc thực hiện) để người dân có nhận thức tốt về đường lối, chính sách, đồng thời phải lắng nghe những ý kiến khác nhau, phân tích khắc phục, phân biệt đúng sai, đi đến thống nhất bổ sung cách tổ chức thực hiện.

          + Năm: Thường xuyên bồi dưỡng cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng, cung cấp tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận, các đoàn thể cơ sở.

Tuyên truyền là một việc quan trọng và cần thiết, là nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người cán bộ đảng viên; làm sao để chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống một cách thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Do đó việc nắm kịp thời dư luận xã hội là một vấn đề rất cần thiết và quan trọng đối với Mặt trận và các tổ chức thành viên. Nhằm thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là việc triển khai thực hiện các công trình, dự án phục vụ nhân dân; kịp thời phản ánh với các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng những vấn đề mà quần chúng đang quan tâm cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Tác giả
Hồ Thu