Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Bến Tre thực hiện có hiệu quả việc phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất năm 2016

Những tháng đầu năm 2016, sau tình hình nắng hạn, nước mặn xâm nhập sâu, kéo dài, người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng, việc chăn nuôi, sản xuất gặp nhiều khó khăn. Ngày 25/4/2016, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo có Thư ngỏ gửi toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh hãy chủ động tích trữ nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất để mùa hạn, mặn năm 2017 không còn phải chịu cảnh khó khăn, khổ sở như năm 2016... Hưởng ứng lời kêu gọi đó, ngày 27/4/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 94 về “Phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt gắn với thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”” triển khai đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên. Ngày 13/6/2016, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU về việc phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt, chăn nuôi, thành lập Ban Điều hành, giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là cơ quan Thường trực, tham mưu cho Ban Điều hành tỉnh thực hiện Kế hoạch số 28 của tỉnh.

Trên cơ sở đó, để làm tốt vai trò cơ quan thường trực, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có nhiều văn bản hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố triển khai, thực hiện Kế hoạch số 28 ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt, chăn nuôi. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động trữ nước mưa, nước ngọt; đồng thời khảo sát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn chưa có hoặc thiếu dụng cụ trữ nước, thống kê, báo cáo cấp ủy, phối hợp với Chính quyền, các tổ chức thành viên vận động nguồn lực hỗ trợ.

Kết quả sau 06 tháng triển khai thực hiện (từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2016), toàn tỉnh đã có 231.873 hộ tự trang bị thêm và được hỗ trợ dụng cụ trữ nước với tổng kinh phí trên 450 tỷ đồng, trong đó có 205.507 hộ tự trang bị thêm dụng cụ trữ nước như: Đào ao, trãi bạt, nạo vét kênh mương trữ nước ngọt, trang bị thêm lu, bồn, kiệu, ống, hồ, giếng khoan…với kinh phí trên 401 tỷ đồng (Ngân hàng hỗ trợ cho vay trên 123,9 tỷ đồng), 26.366 hộ được hỗ trợ dụng cụ trữ nước với số tiền gần 50 tỷ đồng. Ngoài việc hỗ trợ dụng cụ trữ nước cho dân, các tổ chức, doanh nghiệp còn hỗ trợ máy lọc nước sạch, lọc nước mặn, giếng khoan tập thể, làm hổ chứa quy mô xã, nhà máy lọc nước mặn mini…trên 19,62 tỷ đồng.

Như vậy sau 06 tháng thực hiện Kế hoạch phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt của tỉnh, toàn tỉnh đã có 365.564/371.0004 hộ cơ bản có đủ dụng cụ trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ cho nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi đạt 98,53%. Còn lại 5.440 hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn thiếu dụng cụ trữ nước, trong quý I năm 2017 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động kinh phí hỗ trợ và vận động những hộ có điều kiện tiếp tục tự trang bị.

Một số kinh nghiệm rút ra qua đợt vận động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất đó là:

Thứ nhất là, Xác định người dân là chủ thể trong việc trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất, vì vậy phải tập trung tuyên truyền để người dân có ý thức, từ đó đi vào vận động từng hộ cụ thể.

Thứ hai là, Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc vận động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, tạo được niềm tin của nhà tài trợ.

Thứ ba là, Nội dung trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi là một nội dung chính, thường xuyên được trao đổi, bàn bạc trong tất cả các cuộc hội họp; cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở xem là một nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2016.

Thứ tư là, Thường xuyên kiểm tra, khảo sát, qua đó phát hiện mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, phổ biến trong nhân dân, đôn đốc, nhắc nhỡ những địa phương, những tổ chức chưa làm tốt, từ đó tạo thành phong trào thi đua ở địa phương./.

Tác giả
ĐẶNG THỊ PHƯỢNG - Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh