Thứ năm, 29 Tháng 2, 2024 - 02:12

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Tăng cường phối hợp rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đi khỏi nơi cư trú

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn 5788/UBND-KGVX ngày 21 tháng 9 năm 2023 về việc rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đi khỏi nơi cư trú theo Hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH tại văn bản số 7399/HD-NHCS ngày 12/9/2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ rà soát, xác định thông tin của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú để xử lý, thu hồi nợ theo quy định nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi nhánh, bảo toàn vốn và tài sản nhà nước.

NHCSXH tổ chức giao dịch, họp giao ban theo lịch giao dịch cố định tại điểm giao dịch tại xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri

Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH, đến ngày 30/9/2023, toàn Chi nhánh 501 khách hàng sau khi vay vốn đi khỏi nơi cư trú nhưng chưa trả hết nợ vay, tổng số tiền chưa thu hồi 11.348,11 triệu đồng; trong đó: gốc là 8.527,30 triệu đồng, lãi là 2.820,81 triệu đồng.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu, phối hợp địa phương tăng cường rà soát, xử lý nợ theo đúng quy trình hướng dẫn; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác các cấp để triển khai thực hiện và tổ chức tập huấn văn bản này, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động và kiểm tra giám sát; tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đưa nội dung rà soát, xử lý khách hàng đi khỏi nơi cư trú vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các huyện, thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú; kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; các thành viên Ban đại diện là lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn được phân công phụ trách; chỉ đạo ngành dọc tham gia, hỗ trợ NHCSXH thực hiện.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố họp thường kỳ, triển khai rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú

Để thực hiện tốt việc rà soát, xứ lý nợ của khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đi khỏi nơi cư trú, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cần quan tâm thực hiện một số nội dung như sau:

Một là, chỉ đạo Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn thường xuyên theo dõi, giám sát và thông báo kịp thời những trường hợp tổ viên trong Tổ Tiết kiệm và vay vốn thay đổi nơi cư trú. Khi phát hiện tổ viên vay vốn đang làm thủ tục, chuẩn bị đi khỏi nơi cư trú, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn có trách nhiệm báo cáo Trưởng ấp/khu phố,… tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường để giám sát, có biện pháp xử lý thu hồi nợ.

Hai là, chỉ đạo Công an, Địa chính, Tư pháp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với NHCSXH, trưởng ấp/khu phố, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội theo dõi địa bàn,… có giải pháp quản lý, giám sát, thu hồi nợ đối với người vay vốn đang làm thủ tục, chuẩn bị đi khỏi nơi cư trú; thường xuyên, tích cực tham gia rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin, xác minh, bàn giải pháp và thực hiện các công việc có liên quan nhằm phối hợp xử lý, hỗ trợ thu hồi nợ đối với khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú liên tục từ 03 tháng trở lên trên địa bàn xã, phường.

Ba là, đối với khách hàng vay vốn NHCSXH tại các địa phương khác chuyển đến sinh sống tại địa bàn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập Tổ hỗ trợ rà soát, xử lý nợ cấp xã với thành phần: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Tổ trưởng), Công an xã, Tư pháp xã, cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng ấp/khu phố, Công an viên/dân phòng ấp/khu phố, cán bộ tín dụng NHCSXH, Tổ trưởng Tổ TK&VV, các thành phần khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định,… phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ hỗ trợ. Chỉ đạo Tổ hỗ trợ tiến hành xử lý nợ và lập biên bản xác nhận và xử lý nợ người vay vốn đi khỏi nơi cư trú đến từng người vay theo đề nghị của NHCSXH tại địa phương (NHCSXH nơi hỗ trợ). Kinh phí chi cho Tổ hỗ trợ do NHCSXH nơi hỗ trợ chi trả, mức chi hiện nay là 3% giá trị khoản nợ khó đòi thu hồi được (bao gồm nợ gốc, lãi tiền vay). Cuối mỗi quý/năm, NHCSXH nơi hỗ trợ thực hiện tập hợp hồ sơ thủ tục và thanh toán kinh phí cho Tổ hỗ trợ.

Tác giả: 

Mạnh Hoài - NHCSXH tỉnh