Thứ năm, 29 Tháng 2, 2024 - 01:49

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân – sức mạnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Nhận thấy rõ sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam và của Đảng ta là ở mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, các thế lực này tìm mọi cách phá hoại, công kích vào mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân, chia rẽ Đảng với dân, lôi kéo, kích động, tách Nhân dân ra khỏi Đảng, làm cho dân xa Đảng. Trên cơ sở vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta khẳng định: “củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng” là một trong những vấn đề cơ bản, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

          Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

          Theo V.I.Lênin, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Người đã từng cảnh báo: “một trong những nguy hiểm lớn nhất và đáng sợ nhất” đối với Ðảng là “tự cắt đứt liên hệ với quần chúng”. Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng Nhân dân. Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng ta là “con nồi” xuất thân từ nhân dân lao động. Gắn bó mật thiết với nhân dân đã trở thành vấn đề có tính quy luật trong sự tồn tại, phát triển của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam. Nhờ có sự kết hợp này mà bản chất giai cấp công nhân của Đảng gắn liền mật thiết với Nhân dân và dân tộc. Đảng đại biểu chân chính cho lợi ích của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Từ trong bản chất của mình, ngay từ đầu, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân đã được xác lập.

          Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh của Nhân dân và dân tộc. Dân tin Đảng, theo Đảng và gắn bó mật thiết với Đảng, bởi dân nhận thấy Đảng là Đảng của chính mình. Đảng vì dân nên dân tin Đảng, quyết tâm theo Đảng đến cùng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng lãnh đạo và cầm quyền vì dân, đó là trách nhiệm của Đảng đối với Nhân dân và dân tộc. Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ chính là để bảo vệ Nhân dân. Do đó, xây dựng Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Đảng, của các tổ chức Đảng và toàn thể đảng viên mà còn là nhiệm vụ của toàn dân, của cả xã hội, của cả hệ thống chính trị.

          Nhân dân quan tâm tới điều đó không chỉ với ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn từ tình cảm, tâm nguyện của mình. Hồ Chí Minh nhắc nhở, phải dựa vào dân mà xây dựng Đảng. Không có dân giúp đỡ, dân ủng hộ, dân bảo vệ, Đảng không thể tồn tại, cũng không thể thực hiện được sứ mệnh của mình. Phải “Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi. Vì vậy, cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại[1]. Người dạy: “Đảng không phải làm quan, sai khiến quần chúng mà phải làm đày tớ cho quần chúng và phải làm cho ra trò, nếu không quần chúng sẽ đá đít... Xa quần chúng là hỏng, cần phải nhớ nhiệm vụ của Đảng là làm đầy tớ cho quần chúng”[2]. Đó cũng là cách tốt nhất để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

          Mối quan hệ mật thiệt giữa Đảng và nhân dân - sức mạnh cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

          Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế hiện nay, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân càng được tăng cường, củng cố vững chắc, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tại Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá: “Công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới; quan điểm “dân là gốc”, là chủ thể của công cuộc đổi mới được nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được củng cố, tăng cường[3]. Nhưng bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thời gian qua việc tăng cường mối quan hệ này vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Vấn đề quan trọng hiện nay là việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng chưa kịp thời, nhất là cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đại hội XIII chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết kịp thời những quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Quyền làm chủ của nhân dân có lúc, có nơi còn bị vi phạm...”[4] Những biểu hiện này làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Để khắc phục những hạn chế nêu trên và tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân - sức mạnh cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,  thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bảo vệ Tổ quốc chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

          Một là, cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với Quy định về “Những điều đảng viên không được làm”, với các quy định về nêu gương.

          Hai là, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân để không chỉ nắm vững tình hình, hiểu rõ tâm trạng, yêu cầu của nhân dân mà còn phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí. Đổi mới hình thức, nội dung và biện pháp để tuyền truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ chính trị, đạo đức cách mạng, hiểu biết pháp luật cho nhân dân, để nhân dân thực hiện tốt vai trò “là chủ”, “làm chủ” của mình.      Ba là, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải hướng về cơ sở, gần dân, hiểu dân, trọng dân, tin dân, học dân, dựa vào dân và thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, với “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, địa bàn cơ sở. 

          Bốn là, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, không để quyền làm chủ của nhân dân chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà phải tạo điều kiện thực tế, có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

          Năm là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân với mọi chủ trương, đường lối mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta đề ra. Đó sẽ là cơ sở để làm thất bại mọi âm mưua của các thế lực thù địch.

          Sáu là, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân”. Hiện nay, ở không ít địa phương, chưa phát huy thật tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở một số cơ sở giảm sút vai trò, phối hợp thiếu chặt chẽ, không sát dân, không làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hộ, đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương thức tập hợp, vận động, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

          Mối quan hệ giữa Đảng và dân là cơ sở khoa học, nền tảng vững chắc để Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng vào việc xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đấu tranh các thế lực phản động, xuyên tạc, đầy khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân nhằm phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới./.               

 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.5, tr.326.

[2]  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.6, tr.367.

[3] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 201 – 202.

[4] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 222– 223.

Tác giả: 

Nguyễn Thị Mai Trâm-Khoa Lý luận cơ sở, TCT Bến Tre