Thứ tư, 28 Tháng 9, 2022 - 07:40

Quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"

Phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy