Thứ năm, 29 Tháng 2, 2024 - 02:46

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Đối với công tác của MTTQ ở cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng NTM nhằm cổ vũ, động viên, thúc đẩy Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào, biến nhận thức, niềm tin, nhiệt huyết của Nhân dân thành hành động cách mạng. Đồng thời, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

MTTQ xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam nhận thức được rằng chỉ khi thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thì chương trình xây dựng NTM thực sự thành công. Khi làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thì người dân sẽ thật sự chủ động tham gia vào quá trình xây dựng NTM từ khâu hiến kế, góp ý xây dựng đề án đến việc xác định công trình, hạng mục đầu tư, hiến đất, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, công sức, tiền của, trực tiếp làm và giám sát toàn bộ quá trình thực hiện. MTTQ xã Thành Thới B đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung cơ bản và định hướng cho các thành viên, nòng cốt là các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Về mục tiêu tuyên truyền xây dựng NTM: Để mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; hiểu được nội dung, phương pháp, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc xây dựng NTM để tạo ra phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi. Xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước trong xây dựng NTM. Làm cho người dân trở thành chủ thể tự giác trong việc xây dựng NTM.

Về nhiệm vụ, nội dung tuyên truyền, vận động: Tuyên truyền về tiêu chí, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; phương pháp huy động nguồn lực, các cơ chế chính sách trong xây dựng NTM... Tuyên truyền để người dân nông thôn thấy rõ vai trò chủ thể của mình và phát huy nội lực của cộng đồng để xây dựng NTM.

Về kết quả thực hiện: MTTQ xã Thành Thới B đã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng NTM trên tinh thần tích cực, chủ động nhiều hình thức tuyên truyền: tuyên truyền trên đài truyền thanh, tổ thông tin các ấp, phát tờ rơi, sinh hoạt nhóm sở thích, tổ hội, các buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thông qua các hoạt động, xuất hiện nhiều mô hình như: nuôi bò vỗ béo, trồng bưởi, nuôi dê, gà thả vườn, nuôi lươn giống, may gia công,... đã tạo điều kiện cho các hộ làm giàu chính đáng, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm từ 1 đến 1,5%. Năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo là 3,27% giảm so với năm 2019 là 14,13%, đạt yêu cầu của bộ tiêu chí xây dựng NTM, tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều tỷ lệ dưới 4%.

Bên cạnh đó, từ năm 2019-2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham gia vận động nguồn lực xây dựng NTM đối với các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần 04 tỷ đồng, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đóng góp ngày công, vật kiến trúc, hoa màu gần 05 tỷ đồng; trong đó vận động nâng cấp cải tạo 3.000m đường, vận động mạnh thường quân và Nhân dân đóng góp xây dựng 09 cây cầu trên địa bàn xã. Vận động Nhân dân thực hiện bê tông các tuyến lộ tổ nhân dân tự quản, nâng cấp lộ xóm ấp đạt chuẩn cấp C, xây mới, sửa chữa các cầu, hiến đất hoa màu vật kiến trúc để thi công các tuyến lộ cấp B, C góp phần thực hiện thành công tiêu chí số 2 về giao thông. Vận động xây dựng 33 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, xóa nhà tạm dột nát, đảm bảo thực hiện đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam xã đã vận động trao học bổng, học phẩm cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, vận động tặng quà, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách với 6.755 phần quà hơn 1,5 tỷ đồng. Vận động 802 hộ xây dựng hố xí tự hoại (2.487/2.613) đạt 95,18% (so với năm 2019 có 1.685/2.512 hộ) đạt tiêu chí 17 về môi trường,… Có thể thấy MTTQ xã Thành Thới B đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM [1].

Thành Thới B được công nhận xã NTM đó là sự nổ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ xã, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết của Nhân dân. Trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được và xây dựng NTM nâng cao theo hướng đồng bộ. Để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam xã cần quan tâm thực hiện các vấn đề: tăng cường sự phối hợp với các thành viên trong phong trào xây dựng NTM; thường xuyên củng cố, kiện toàn về tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận có đủ năng lực trong tổ chức thực hiện xây dựng NTM; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM,…. góp phần thực hiện nâng chất các tiêu chí NTM và hướng đến xây dựng tiêu chí NTM nâng cao.

MTTQ xã Thành Thới B vận động nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn

MTTQ xã Thành Thới B vận động nguồn lực chăm lo cho hộ gia đình khó khăn


[1] Quyết định 1258-QĐ/UBND ngày 14/6/2023 về việc công nhận xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Tác giả: 

Đoàn Thị Mao-Trường Chính trị Bến Tre