Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 22:32

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Tổng kết công tác liên tịch năm 2023 giữa ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bến Tre tổ chức họp giao ban giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị-xã hội nhận uỷ thác cấp tỉnh, để đánh giá lại kết quả hoạt động năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có bà Trần Lam Thùy Dương, Giám đốc Chi nhánh, các Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ Hội sở tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ phụ trách vốn ủy thác các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tỉnh tham dự.

Bà Trần Lam Thuỳ Dương, Giám đốc Chi nhánh phát biểu tại cuộc họp

Trong năm 2023, bám sát Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, với sự phấn đấu, phối hợp chặt chẽ của Hội, đoàn thể các cấp với NHCSXH, chất lượng hoạt động ủy thác đạt được nhiều kết quả, chất lượng ngày càng được nâng lên, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tích cực thực hiện nội dung thỏa thuận. Tổng dư nợ 3.978 tỷ 482 triệu đồng, tăng 619 tỷ 436 triệu đồng (18,44%), nợ quá hạn 6 tỷ đồng, giảm 584 triệu đồng (-8,87%); tỷ lệ nợ quá hạn 0,15%, giảm 0,05% so đầu năm, không còn Tổ Tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu; công tác xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan được thực hiện kịp thời; phối hợp thực hiện tốt kế hoạch củng cố, kiện toàn, chia sẽ Tổ TK&VV nâng tỷ trọng dư nợ đối với Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên.

Để hoạt động ủy thác cho vay trong năm 2024 theo đúng văn bản thỏa thuận số 11789/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN, chất lượng tín dụng ủy thác ngày càng ổn định, bền vững, NHCSXH chi nhánh tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp đã thống nhất phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung vào việc tiếp tục tham mưu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, và Quyết định số 1630/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tập trung vào chỉ tiêu nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, để chuẩn bị cho tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; tổ chức bình xét cho vay đúng quy định, và giải ngân sớm theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; tập trung cho công tác tuyên truyền hoạt động tín dụng chính sách, các tiện ích, dịch vụ Ngân hàng cung cấp; tích cực hưởng ứng Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Tập trung mọi nỗ lực phấn đấu năm 2024 tham mưu tốt cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố ủy thác vốn sang NHCSXH đạt chỉ tiêu theo Đề án số 7379/ĐA-UBND ngày 29/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tập trung huy động nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

Tập trung lựa chọn mô hình điểm trong các mặt hoạt động, tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết đánh giá, nhân rộng mô hình tiêu biểu, từng bước nâng chất từng nội dung theo văn bản liên tịch đã ký kết giữa NHCSXH và Hội-Đoàn thể nhận uỷ thác cấp tỉnh.

Tác giả: 

Thanh Hiền