Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:52

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Tài liệu hỏi đáp luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều Lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 09/6/2015 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày 27/9/2014, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII đã thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức; điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hệ thống Mặt trận, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện một cách đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình trong công tác Mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biên soạn tài liệu tuyên truyền về Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới dạng hỏi đáp để cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có thêm cơ sở tìm hiểu và tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong hệ thống Mặt trận và Nhân dân.

Đính kèm: