Thứ tư, 28 Tháng 9, 2022 - 08:13

Quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông