Thứ năm, 30 Tháng 11, 2023 - 04:36

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác bầu cử

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã và đang thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các công việc được giao trong công tác bầu cử. Cùng với công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định về số lượng, cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn chất lượng người được ứng cử, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND; nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

Thực hiện quy trình, sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người ứng cử, Ủy ban bầu cử các cấp chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương, đảm bảo quy định tại Điều 36 của Luật Bầu cử và các văn bản có liên quan. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh có 8.680 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\20210415_082653.jpg

Họp trực tuyến rút kinh nghiệm sau công tác kiểm tra, giám sát (đợt 1) do BTT UBTWMTTQ Việt Nam tổ chức

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; các văn bản hướng dẫn triển khai công tác bầu cử của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử… Ngoài ra, trong mỗi giai đoạn triển khai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan liên quan tuyên truyền các nội dung về bầu cử phù hợp với từng giai đoạn, từng bước của quy trình hiệp thương... qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động về cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các hình thức tuyên truyền: hệ thống phát thanh, truyền hình, lưu động...; đăng tải lên các Website của cơ quan, tổ chức, đơn vị, băng rol, pa nô, áp phích tại các khu trung tâm, khu đông dân cư; qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đoàn thể, qua các hội nghị tại khu phố, ấp…

Để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở 9 huyện, thành phố. Nội dung kiểm tra, giám sát được tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt như: Việc chuẩn bị nhân sự; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; việc tổ chức các hội nghị hiệp thương; việc giới thiệu người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử... qua đó, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh sai sót trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nắm tình hình tư tưởng trong Nhân dân.

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Thạnh Phú

Việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; phát huy tốt hình thức Hội nghị trực tuyến từ trung ương đến cơ sở; công tác tuyên truyền bầu cử được quan tâm triển khai tích cực, hiệu quả và có nhiều điểm mới, sáng tạo. Vai trò, chức năng của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tham gia cuộc bầu cử được thể hiện rõ nét, đúng quy định pháp luật về bầu cử.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cón gặp một số khó khăn, vướng mắc: Do thời gian bắt đầu triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào đúng dịp tết Nguyên đán, tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nội dung triển khai công tác bầu cử; Về kinh phí bầu cử, nhìn chung chậm, chưa đáp ứng được đầy đủ các nhiệm vụ đặt ra, trong khi công việc của Mặt trận triển khai công tác bầu cử lại rất nhiều. Bên cạnh đó, việc thực hiện các quy định về kinh phí phải qua nhiều thủ tục, nhiều bước, kéo dài về thời gian, gây khó khăn cho việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử. Cụ thể như: tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp ở xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử; chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Mặt trận cũng tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử; thực hiện quyền giám sát việc bầu cử; phối hợp với Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử các cấp, các cơ quan có liên quan trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phát động đợt thi đua thực hiện tốt các nội dung Mặt trận tham gia bầu cử gắn với nội dung thi đua thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021…

Để góp phần vào sự thành công của công cuộc bầu cử, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung một số công việc như:

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ chị của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan về công tác bầu cử; thường xuyên hướng dẫn cơ sở để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chuẩn bị tốt để các công việc còn lại của cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân; Tập trung tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba; lập, công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử theo đúng kế hoạch; Triển khai việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên, việc triển khai phải công bằng, đúng quy định của pháp luật; quan tâm việc gặp gỡ, trao đổi để những người ứng cử ở các nơi khác phân bổ về có điều kiện nắm bắt được đầy đủ thông tin về địa phương, làm cơ sở cho việc tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử; Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức hiệu quả, sâu rộng về cuộc bầu cử trong Nhân dân, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền bầu cử, động viên cử tri trực tiếp đi bỏ phiếu bầu; Kịp thời tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; nắm chắc tình hình Nhân dân, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp trong bầu cử.

Với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử; Ủy ban bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tác giả: 

H.Thu