Thứ sáu, 9 Tháng 6, 2023 - 15:56

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2023)!

Phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Quan điểm Nghị quyết 03 – NQ/TU, ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng năm 2020 “ Xây dựng nông thôn mới là chủ trương của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là cuộc vận động rộng rãi, thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia, trong đó cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, nông dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là đối tượng được thụ hưởng”.

 Với ý nghĩa, tầm quan trọng nêu trên, tôi xin đề xuất các giải pháp:

- Công khai minh bạch, bàn bạc dân chủ, thực hiện phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, cán bộ ở cơ sở thực hiện tác phong dân vận: Gần dân, trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin nên nhiều việc tưởng khó khăn trong quá trình thực hiện đã sớm được tháo gỡ, giải quyết thành công.Tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng đề án của chương trình, tham gia ý kiến vào việc xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể của địa phương, cơ chế huy động đóng góp tham gia của nhân dân. Xây dựng quy trình, hướng dẫn để nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với các dự án, các nguồn vốn đầu tư; tranh thủ ý kiến, kinh nghiệm của nhân dân đối với các công việc cụ thể trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện chương trình để tăng hiệu quả, chất lượng, tránh lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực, các nguồn vốn của chương trình.

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ, trên các kênh truyền thông đại chúng nhất là trong sinh hoạt của tổ Nhân dân tự quản, câu lạc bộ các đoàn thể hiểu về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng từng tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới. 

-  Tiếp tục phát động nhân dân giữ vững, duy trì các tiêu chí gia đình văn hóa, ấp văn hóa, hướng tới thực hiện các tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới. Đối với CB,CC,VC vừa có trách nhiệm làm gương trong xây dựng gia đình văn hóa đồng thời tích cực góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Phối hợp các tổ chức trong hệ thống chính trị tích cực vận động, tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ, tham gia của các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế; phát huy các nguồn lực, các nguồn vốn đầu tư cho Chương trình; đồng thời  có ý thức sử dụng các nguồn lực tiết kiệm có hiệu quả. Kết hợp với việc tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Dân vận khéo" và việc xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên sơ kết, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những địa phương, tổ chức, cá nhân điển hình, làm tốt; đồng thời phê phán những nơi làm chưa tốt.

-  Quan tâm việc phân công cán bộ, đảm nhận việc hướng dẫn, tổ chức, giúp đỡ cho đoàn viên, hội viên đi đầu trong tổ chức thực hiện.

Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bến Tre có quy mô lớn, vận động toàn xã hội tham gia, các hoạt động do chính người dân, hộ gia đình bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện, trong đó đòi hỏi sự tăng cường công tác dân vận của Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể mới góp phần thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện Nghị quyết số 03 và Kết luận 249 – KL/TU ngày 22 tháng 7 năm 2015 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 – NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020./.

Tác giả: 

Đàm Ngọc Hùng