Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:10

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quan tâm công tác tôn giáo, công tác dân tộc trong xây dựng đất nước

Những năm qua, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động, tổ chức và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương và đã đạt được những kết quả nhất định góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, văn hoá - xã hội có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, công tác vận động đồng bào các dân tộc, các tôn giáo có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Những kết quả đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, chính quyền về công tác dân vận; từ sự chủ động tuyên truyền, vận động và hướng dẫn của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy việc huy động sức dân chăm lo cuộc sống cho nhân dân làm phương châm hành động trong công tác Mặt trận.

Để phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh với quyết tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, cần có những giải pháp nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường công tác tôn giáo, công tác dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Chúng ta cần tập trung:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai các Nghị quyết về Công tác dân tộc và Công tác tôn giáo tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

- Mặt trận cần tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, phát huy mọi nguồn lực của nhân dân, chú trọng phát huy vai trò người uy tín ở địa bàn dân cư. Củng cố và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng đất nước.

- Hướng dẫn các cấp Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về công tác dân tộc và công tác tôn giáo để phát triển kinh tế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số như hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà tình thương,tạo điều kiện để con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh được học tập nâng cao trình độ, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết cùng phát triển trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc gắn với tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm bảo vệ, giữ gìn bản sắc truyền thống văn hoá của các dân tộc, nâng cao cảnh giác với âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trí thức là con em đồng bào các dân tộc, xây dựng đội ngũ cốt cán làm nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Quán triệt và triển khai thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các vị chức sắc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ các tôn giáo, hướng dẫn đồng bào các tôn giáo hành đạo theo phương châm “Tốt đời đẹp đạo”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Nâng cao vai trò các tổ chức tôn giáo là thành viên của Mặt trận trong công tác vận động các vị chức sắc, nhà tu hành và tín đồ thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo, chống lợi dụng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép, …. Vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá phù hợp với các giá trị đạo đức của các tôn giáo nhằm xây dựng một nền văn hóa tiến bộ.

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội VIII của Mặt trận đã đề ra.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, thực hiện có hiệu quả nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, làm cho các cuộc vận động, các phong trào yêu nước do Mặt trận và các đoàn thể phát động, đáp ứng được nguyện vọng và đem lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đổi mới công tác thi đua của Mặt trận, biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong các phong trào do Mặt trận phát động, nhất là các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà...

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Thường xuyên sâu sát nhân dân, nắm và phản ánh với cấp uỷ, chính quyền những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thông qua công tác nắm dư luận xã hội, góp phần củng cố lòng tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình”.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, làm tốt chức năng tham mưu cho Cấp uỷ thực hiện các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

- Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu giảm nghèo. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để họ vươn lên trong cuộc sống và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội của Mặt trận về công tác giảm nghèo.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tỉnh nhà, các cấp Mặt trận trong tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ làm hết sức mình thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh nhà phát triển theo hướng hiện đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng thành công xã nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Trung ương giao. Để đạt được mục tiêu, cần có sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân…Vì vậy việc củng cố và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là việc làm không bao giờ nghỉ.

Tác giả: 

Hồ Thu