Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:33

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ngân hàng chính sách xã hội đồng hành cùng hội phụ nữ trong công tác giảm nghèo bền vững

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, với việc kết nối cả hệ thống chính trị - xã hội tham gia triển khai tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã phát huy vai trò là đòn bẩy kinh tế nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu "Dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh".

          Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Làm sao cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm". Trên tinh thần đó, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng đề ra mục tiêu kép: "Giảm nghèo bền vững gắn với khuyến khích làm giàu theo pháp luật". Như vậy, thực hiện thắng lợi chính sách giảm nghèo bền vững và khuyến khích làm giàu chính đáng là sức mạnh nội sinh cho đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

          Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đặt ra yêu cầu phải xác định việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn tới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          Thời gian qua, NHCSXH đã nhận thức rõ mục tiêu này, từ đó có những bước chuyển từ hoạt động đến thực thi chính sách để hòa cùng nhịp phát triển kinh tế đất nước.

          Tại xã Phước Hiệp, cán bộ tín dụng NHCSXH trở thành một trong những lực lượng chủ chốt cùng chính quyền địa phương hỗ trợ bà con làm kinh tế, giảm đói nghèo. Cũng ngay từ những ngày đầu hoạt động, NHCSXH đã xây dựng, duy trì và thường xuyên củng cố, hoàn thiện phương thức quản lý tín dụng đặc thù, cách thức hoạt động nghiệp vụ sáng tạo, với việc triển khai phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội (Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên); tổ chức giao dịch tại các điểm giao dịch xã; phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội thành lập các Tổ tiết kiệm và vay vốn đi vào hoạt động ổn định, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo tại xã Phước Hiệp trong nhiều năm qua.

          Phương thức ủy thác đã phát huy được những ưu thế của tổ chức chính trị - xã hội tại xã với các chi hội hoạt động ở tất cả các ấp theo hướng gần dân, sát dân, giàu kinh nghiệm trong công tác xã hội để tuyên truyền chính sách, thay đổi nhận thức người dân. Đồng thời, lồng ghép các chương trình tín dụng chính sách xã hội với chương trình phát triển kinh tế của tổ chức chính trị - xã hội và địa phương, hướng dẫn phương thức sản xuất và hỗ trợ đào tạo kỹ thuật sản xuất, kinh doanh. Người nghèo và các đối tượng chính sách khác dần thay đổi suy nghĩ, cách làm; chủ động vay vốn để đầu tư sản xuất, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống; từng bước tiếp cận với nền sản xuất hàng hóa và quan hệ tín dụng "có vay - có trả";  xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chế độ của Nhà nước.

          Góp phần quan trọng trong thành công và sự phát triển chung của chương trình tín dụng chính sách xã hội những năm qua không thể không kể đến vai trò của các tổ chức chính trị xã hội các cấp, cụ thể là các hội, đoàn thể tại cơ sở. Trong thành công chung đó, có vai trò to lớn của phụ nữ nói chung, Hội Liên hiệp phụ nữ nói riêng.

          Đó cũng từng là khẳng định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Dương Quyết Thắng khi đề cập đến việc phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022- 2027 vừa qua.

          Thực tế chứng minh rằng, phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.    Cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác giảm nghèo, tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực để phát triển nâng cao thu nhập cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, trong đó có giải pháp về tín dụng chính sách xã hội.

          Trong hơn 20 năm hoạt động và phát triển (2002 - 2023), tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH triển khai góp phần thực hiện tốt mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện đối với tiến trình xây dựng các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, trong đó có xã Phước Hiệp.

          Trên chặng đường ấy, NHCSXH và Hội LHPN xã đã tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả phương thức ủy thác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, đóng góp tích cực trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong xây dựng bộ máy và hoạt động phong trào của Hội phụ nữ ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự là tiếng nói đại diện cho quyền lợi của người phụ nữ, vì cuộc sống tốt đẹp của người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.

           Hội LHPN xã đã phát huy được ưu thế của tổ chức Hội LHPN do đơn vị nhận ủy thác này có mạng lưới cán bộ rộng khắp tại các ấp trên địa bàn với số lượng hội viên tương đối đông so với các hội, đoàn thể còn lại. Điều này đã tạo thuận lớn trong thông tin, tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội trong việc thực thi chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ.

          Theo bà Sử Thị Búp - Chủ tịch Hội LHPN xã, thời gian qua, Hội LHPN xã luôn đồng hành với NHCSXH huyện Mỏ Cày Nam trong việc tuyên truyền vận động giúp người nghèo nhất là hội viên phụ nữ nghèo nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy lối mòn để tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ có thêm nguồn vốn mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập trong thời gian nhàn rỗi. Qua đó có nhiều chị em phụ nữ tham gia học nghề, truyền tay nhau các kinh nghiệm phát triển kinh tế theo đúng tinh thần phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi" do Hội liên hiệp phụ nữ xã phát động. Từ chỗ yên tâm phát triển kinh tế, có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình các chị em phụ nữ có thêm thời gian chăm sóc bản thân, tham gia gặp gỡ giao lưu văn nghệ và tham gia nhiều phong trào khác do xã phát động. Trong đó phải kể đến phong trào "5 Không 3 Sạch" và tham gia tốt 16 phần việc của người dân trong xây dựng nông thôn mới, làm tiền đề quan trọng xây dựng thành công xã Nông thôn mới Phước Hiệp trong năm 2021.

          Bên cạnh đó, phối hợp với NHCSXH trong thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi, các tổ chức Hội đã phát huy được vai trò là trung tâm nòng cốt cho phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, uy tín của tổ Hội phụ nữ ngày càng nâng lên, đã thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, làm cho hội viên tin tưởng, gắn bó với tổ chức mình.

         Theo NHCSXH huyện, trong những năm qua, Hội LHPN nhìn chung luôn là đơn vị dẫn đầu trong hoạt động nhận ủy thác, đã giúp nhiều hội viên phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình trong số đó, có gia đình chị Trương Thị Lài ngụ ấp Tân Quới 1, đã được Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã phối hợp với Hội phụ nữ xã tư vấn tham gia Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo, tham gia vay vốn phát triển kinh tế, mua trang thiết bị mở cơ sở đan ghế giả mây nhỏ tại nhà, từ ý chí phấn đấu của gia đình, nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích đã phát huy hiệu quả tối đa, giúp gia đình chị Lài vươn lên thoát nghèo, có kinh tế ổn định hơn.

          Với những nỗ lực không ngừng đó, NHCSXH huyện đã góp phần cùng chính quyền địa phương kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 192 hộ, tỷ lệ 9.2% vào cuối năm 2016 xuống còn 77 hộ, tỷ lệ 3,68 % vào đầu năm 2023.

          Tin rằng, với sự đồng hành của NHCSXH cùng tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại xã đối với công tác giảm nghèo, tinh thần nỗ lực vượt khó của các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, trong thời gian tới, xã Phước Hiệp sẽ phấn đấu gia tăng hộ khá, hộ giàu, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phát huy vai trò tiên phong của 01 trong 03 xã là chiếc nôi của quê hương Đồng Khởi, hoàn thành nhiệm vụ thi đua “Đồng Khởi mới” trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao./.                                                             

Tác giả: 

Thanh Tâm-PGĐ NHCSXH tỉnh