Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 09:42

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Nắm, định hướng dư luận xã hội cần thực hiện kịp thời, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua, công tác nắm và định hướng dư luận xã hội được các ngành, các cấp rất quan tâm. Trong đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận là vô cùng quan trọng. Đây là kênh thông tin hữu ích giúp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận nắm sát tình hình Nhân dân  và xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh. Qua đó đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự điều hành, lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác nắm dư luận xã hội và tổ chức họp giao ban hàng tháng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Hàng năm, với hơn 80 vấn đề dư luận xã hội quan tâm được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, đề xuất các ngành chức năng xem xét giải quyết và có phản hồi dư luận, qua đó có hơn 75% vấn đề được các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết hiệu quả.

Một buổi họp giao ban dư luận xã hội của MTTQ tỉnh tháng 3/2023

Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ. Các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt, bằng mọi hình thức, thủ đoạn. Thực trạng này tác động rất lớn đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, chính vì vậy mà công tác nắm bắt dư luận xã hội phải đi trước, định hướng và xử lý kịp thời.

Nắm, định hướng dư luận xã hội phải kịp thời, từ cơ sở

Các ngành, các cấp nhất là ở cơ sở phải nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm và định hướng dư luận xã hội. Gần gũi và sâu sát Nhân dân,

Lãnh đạo phải quan tâm, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dư luận xã hội, công tác tư tưởng mới đạt hiệu quả cao, coi đây là kênh thông tin tham khảo quan trọng về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là cầu nối chuyển tải những thông tin, những vấn đề mà Nhân dân bức xúc, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đến các cấp lãnh đạo xem xét, giải quyết.

Đổi mới nội dung, phương thức nắm dư luận xã hội, tham mưu cho cấp ủy các cấp ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo, xử lý kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong xã hội, thúc đẩy quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi trọng công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân trên địa bàn; thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tiếp công dân; qua đó tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ngay trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, không để những bức xúc kéo dài trở thành điểm nóng, phức tạp.

Kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, giải quyết đúng và có hiệu quả, đáp ứng được lòng tin, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dư luận xã hội để thực hiện công tác chuyên môn, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm và định hướng dư luận xã hội, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp.

Thực tế cho thấy công tác nắm và định hướng dư luận xã hội thời gian qua cũng gặp những khó khăn nhất định, làm sao để hạn chế phát sinh những thông tin dư luận xã hội trái chiều, nhất là trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy các ngành các cấp xem đây là trách nhiệm chung chứ không chỉ là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thường xuyên nắm cơ sở, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để có giải pháp xử lý kịp thời, tránh xảy ra điểm nóng. Thực hiện tốt chủ trương “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình”. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức nắm và đinh hướng dư luận xã hội, tăng cường tuyên truyền mọi người có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, phát hiện và kịp thời đấu tranh những âm mưu, thủ đoạn của thế lục thù địch lợi dụng không gian mạng để nói xấu Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đổi mới nội dung định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo đồng thuận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhân dân luôn luôn có nhu cầu nâng cao nhận thức, ý chí và hành động để giải quyết công việc, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đảng, Nhà nước luôn có nhu cầu nắm bắt lòng dân, để định hướng, quản lý xã hội. Việc đổi mới, sáng tạo hình thức định hướng dư luận xã hội cũng cần quan tâm đến phân tích, dự báo tình hình, thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân, không bỏ qua những dư luận trái chiều.

Tác giả: 

Kim Ngân