Thứ hai, 22 Tháng 4, 2024 - 18:52

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

MTTQ Việt Nam xã Quới Sơn phát huy khối đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

Xã Quới Sơn (huyện Châu Thành), được công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2021, trong thành quả chung ấy, có sự đóng góp vô cùng quan trọng của MTTQ, các tổ chức thành viên trong tuyên tuyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân. Từ thành quả trên, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quới Sơn nhiệm kỳ 2024 -2029 sẽ đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng chương trình hành động sát thực tế nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

          “Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quới Sơn Nguyễn Vương Khang cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã và hướng dẫn của Mặt trận (MT) cấp trên, công tác MT xã nhà đã đạt được nhiều thắng lợi to lớn, đưa sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân phát triển, tạo được bước đổi mới rất quan trọng về cơ cấu xã hội, về mối quan hệ đoàn kết gắn bó ngày càng khắn khít hơn giữa các tầng lớp Nhân dân, giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, MT và các tổ chức chính trị-xã hội…, tạo được niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của Nhân dân thi đua thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, nhất là phong trào cả nước chung sức thi đua xây dựng NTM.

Người dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn đường liên tổ ấp Quới Hưng

MTTQ Việt Nam xã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện 6 chuẩn mực người cán bộ MT. Các nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp được đổi mới và đa dạng hơn mang lại kết quả thiết thực như mở rộng mạng lưới hệ thống đài truyền thanh xã, xây dựng các nhóm zalo tại các ấp, xây dựng trang tin của MTTQ Việt Nam xã,…

Đặc biệt MTTQ Việt Nam xã đã tập trung đẩy mạnh cuộc vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh, nâng chất Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua“Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của cuộc vận động đến cán bộ, đoàn viên, hội viên Nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt của các chi-tổ-hội … Trong đó, tập trung vận động Nhân dân thực hiện 19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thực hiện quy ước ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; vận động xây dựng các mô hình cụ thể thực hiện có hiệu quả.

Qua 5 năm thực hiện, cuộc vận động và phong trào thi đua làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội xã nhà. Xã được công nhận xã NTM nâng cao vào năm 2021, đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2020 và đang tập trung, quyết liệt xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

“Đến nay, diện mạo nông thôn xã Quới Sơn ngày càng đổi mới, khang trang, xanh - sạch - đẹp hơn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được ổn định và vững mạnh, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2023 đạt 68 triệu đồng/người/năm tăng 0,8 lần so với năm 2019. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ bản và tích cực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND và Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quới Sơn” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Vương Khang nhấn mạnh.

Chung sức, đồng lòng đưa Quới Sơn ngày càng phát triển

 Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Vương Khang: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quới Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029 kêu gọi các tổ chức thành viên và toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra góp phần đưa xã Quới Sơn ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

  Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, MTTQ Việt Nam xã tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 01 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyền truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong công tác tuyên truyền thông qua hình thức tuyên truyền tập trung tại khu dân cư, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Trong đó, tập trung cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của MT sau giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước; theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; góp ý các dự thảo, quy chế địa phương ban hành; tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật, công tác hòa giải.

Chủ động phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất UBND xã lựa chọn giám sát các nội dung, lĩnh vực phù hợp, thiết thực với đời sống Nhân dân. Vận động Nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Trưởng ấp.

Vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tham gia đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của Nhân dân. Tham gia giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, hoạt động hòa giải ở cơ sở; giám sát việc thực hiện chương trình hành động của các đại biểu dân cử;…

 Tiếp tục thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua hoạt động hiệu quả của nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật, thực hiện hòa giải cơ sở. Phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng với Đảng, Nhà nước.

 

Box: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quới Sơn nhiệm kỳ 2024 -2029 đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó có thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 5 căn nhà tình thương. Hàng năm, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết. Mỗi ấp có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần thiết thực xây dựng NTM và đô thị văn minh. Thực hiện tốt các nội dung giám sát, phản biện xã hội được cấp ủy phê duyệt. Hàng năm, giám sát từ 2 cuộc trở lên, phản biện xã hội ít nhất 1 nội dung. Tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 85% trở lên.

Tác giả: 

Phạm Tuyết