Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 11:27

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là cơ hội làm thay đổi diện mạo, tạo nên sức sống mới cho nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở các địa phương. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, những năm qua, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình để từ đó chủ động tham gia, không “trông chờ, ỷ lại” trong xây dựng nông thôn mới. 

Tuyên truyền để dân hiểu, dân tin, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Trên cơ sở hiệp thương, phối hợp hoạt động với các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng nông thôn mới và thực hiện lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng chủ động tổ chức nhiều lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Công an tỉnh, các ngành liên quan tổ chức các hội nghị, tập huấn, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cho trên 2.500 đại biểu trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu hoạt động hướng về cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh tham gia các ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới; đặc biệt, các ban phát triển ấp, khu phố phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng thiết thực, bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ Mặt trận tiến hành tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình và người dân về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trước hết là những tiêu chí có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân … 

Để giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn ưu tiên sử dụng nguồn Quỹ Vì người nghèo các cấp và các nguồn lực vận động hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo. Ngoài ra, Mặt trận còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên phân nhóm hộ nghèo theo nguyên nhân, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ phù hợp cho các hộ theo kế hoạch giảm nghèo hằng năm. 

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh phối hợp tổ chức tốt việc giám sát thực hiện những chính sách về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; phối hợp cấp ủy, chính quyền hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Ở các khu dân cư, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm cũng góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2017, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở chủ trì việc lấy phiếu đánh giá về mức độ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, làm căn cứ để công nhận  xã đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành các tiêu chí theo quy định. 

Có thể nói, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có những đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến tháng 8/2019, Bến Tre có 43/164 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng còn những hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, việc chỉ đạo, triển khai và phối hợp thực hiện có nơi, có lúc chưa thống nhất, còn lúng túng, thiếu chủ động trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên hướng dẫn, triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới chưa nhiều… Một số cán bộ Mặt trận chưa thật sự sâu sát cơ sở nên chưa kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh trong xây dựng nông thôn mới. 

Một số giải pháp cần tập trung

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để người dân được bàn bạc, góp ý, tham gia thực hiện và giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong giám sát thực hiện các cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới bảo đảm nghiêm túc, khách quan, trung thực, phản ánh được mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tranh thủ các điều kiện và nguồn lực để xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư; chủ trì hiệp thương thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội để chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình xây dựng các mô hình.

- Thực hiện tốt công tác nắm dư luận xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục hướng dẫn và tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Quỹ Vì người nghèo các cấp và quản lý, sử dụng có hiệu quả trong hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo làm nhà ở và phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Mặt trận các cấp; mỗi cán bộ Mặt trận cần bám sát thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở cơ sở và chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, để tập hợp và đoàn kết nhân dân xây dựng thành công nông thôn mới, mỗi cán bộ Mặt trận phải thật sự nêu gương, phải gần gũi, gắn bó với Nhân dân, tạo được niềm tin trong Nhân dân thì việc tham gia xây dựng nông thôn mới sẽ đạt hiệu quả./.

Tác giả: 

Kim Ngân