Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 23:12

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hướng đến kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi và “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!”.

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trãi qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Năm 2023, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội; tích cực tham gia góp ý, xây dựng pháp luật; kiến nghị với Đảng, chính quyền nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, chú trọng các lĩnh vực, vấn đề mà Nhân dân quan tâm; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Đặc biệt MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; gắn vận động nguồn lực xây dựng nhà cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2023-2025 và công tác an sinh xã hội năm 2024. Với mục tiêu vận động xây dựng 200 căn nhà tình nghĩa (kinh phí 70.000.000đ/căn) cho hộ người có công với cách mạng và 2.000 căn nhà đại đoàn kết (kinh phí 60.000.000đ/căn).

Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn két xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ngày “Vì người nghèo”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phát huy truyền thống đạo lý “Tương thân, tương ái” cao đẹp của dân tộc, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và có nhiều hình thức thiết thực hỗ trợ người nghèo, chăm lo giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tích cực vận động Nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội và tình hình Nhân dân, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029”, Công văn số 3814-CV/TU ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre “V/v lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029”; MTTQ Việt Nam các cấp đang tích cực chuẩn bị chu đáo tổ chức Đại hội của cấp mình. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức MTTQ Việt Nam các cấp đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.

Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành làm việc với Thường trực các huyện ủy, thành ủy về đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029, để từ đó có những giải pháp cùng cấp ủy các địa phương lãnh đạo tốt nhất cho đại hội.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung-BTĐĐ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với TT thành ủy Bến Tre về đại hội

Tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang 93 năm qua của MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết công tác Mặt trận với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”.

                      (Hồ Chí Minh)

Tác giả: 

H.Thu