Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:44

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Căn cứ nội dung Công văn số 598-CV/TU ngày 26/4/2017 của Tỉnh ủy về việc sinh hoạt các chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 04/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Sinh hoạt chuyên đề năm 2017 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh hướng dẫn thực hiện với những nội dung như sau:

Đính kèm: