Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 04:38

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Giồng Trôm giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên năm 2023 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phong Nẫm và Lương Hòa

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-MTTQ-BTT ngày 22/5/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên năm 2023 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phong Nẫm và Lương Hòa. Để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Ngày 08/6/2023 và ngày 13/6/2023, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do ông Từ Xuân Tiếng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn chủ trì buổi giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phong Nẫm và Lương Hòa.

Ông Bùi Thành Hiếu- CTUBND xã Lương Hòa báo cáo việc triển khai, thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên năm 2023

Tại các buổi giám sát, Đoàn giám sát đã đánh giá cao việc thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW và Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại 02 đơn vị. Cụ thể: Đảng ủy 02 xã thực hiện tốt việc tuyên truyền Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; 19 điều quy định đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI, khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; công khai bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của cán bộ, đảng viên…Giữ mối liên hệ tốt với đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn theo Quy định 213-QĐ/TW.

Việc phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được tiến hành thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. Phân công trách nhiệm, quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để Nhân dân dễ biết, dễ hiểu và giám sát. Khi có ý kiến góp ý của Nhân dân, xã nghiêm túc tiếp thu, yêu cầu tập thể, cá nhân được góp ý báo cáo, xử lý nghiêm các khuyết điểm, sai phạm và thông báo đến chủ thể góp ý về kết quả tiếp thu và xử lý ý kiến góp ý. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Ông Trương Hoàng Hà- BT Đảng ủy xã Lương Hòa giải trình các ý kiến của Đoàn Giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng đề nghị Đảng ủy 02 đơn vị cần khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã được nêu ra như việc lãnh chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền đôi lúc thiếu chiều sâu, công khai những quy định để Nhân dân biết còn hạn chế; một số đảng viên đang công tác ít liên hệ địa phương do đặc thù công việc (giáo viên, công an, quân đội); việc lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội còn những hạn chế nhất định (còn chạy theo chỉ tiêu, mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa đảm bảo tính thiết thực).

       

Ông Từ Xuân Tiếng, Trưởng đoàn giám sát kết luận buổi giám sát

Sau buổi giám sát, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu 02 đơn vị tiếp tục phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế mà các thành viên trong đoàn đã nêu ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định 99-QĐ/TW và Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng ủy 02 đơn vị giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc Quy định 213-QĐ/TW.

Tác giả: 

Sa Sa- Ủy ban MTTQ huyện Giông Trôm