Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 09:22

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Giải pháp phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác vận động NVNONN trong tình hình mới

Sau một năm ban hành Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025 đã được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp nhằm xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đoàn kết, ổn định, phát triển. Thời gian qua, tuy chịu các hệ lụy của đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế xã hội và sự bất ổn chính trị ở châu Âu, nhưng cộng đồng NVNONN vẫn tiếp tục phát triển, theo chiều hướng ngày càng ổn định và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Trong mọi thời điểm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài - một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng. Thời gian tới, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh của mình. Xác định trong mỗi chặng đường phát triển của đất nước luôn có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào ta ở nước ngoài.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Đó là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng của Người, cũng như trong tổng thể các nguyên tắc, phương châm được Người đề ra cho cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của dân tộc không thể thành công, nếu thiếu đi sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, trong nước hay ở ngoài nước, nam hay nữ, giàu hay nghèo...

Ngay từ khi bôn ba tìm đường cứu nước và cả trong những ngày đầu dựng nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ tiền bối của Đảng đã hoạt động trong lòng nhân dân và cộng đồng kiều bào ở nước ngoài, được đồng bào đùm bọc, che chở, giúp đỡ; do vậy, Người hết sức quan tâm và hiểu rõ vai trò quan trọng của bà con người Việt Nam ở nước ngoài với cách mạng.

Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng NVNONN là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Mặc dù sống xa quê hương, nhưng cộng đồng NVNONN vẫn luôn có tình cảm sâu nặng, gắn bó với quê hương và mong muốn đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Vừa qua, cộng đồng đã có nhiều hành động cụ thể và đóng góp thiết thực cho đất nước. Nhiều bà con quyết định trở về sinh sống và làm việc tại quê hương, tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, giảng dạy, từ thiện xã hội…

Công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận luôn bám sát đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, nhất là Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 20/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về “Mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân”, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02/12/2008 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”.

Công tác thông tin đối với NVNONN được đẩy mạnh, kịp thời thông tin về tình hình đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến kiều bào, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thông qua thân nhân kiều bào, thông qua các đoàn công tác của Đảng và Nhà nước ta, của tỉnh nhà giúp NVNONN hiểu thêm về tình hình đất nước. Năm 2023, qua đợt khảo sát NVNONN đối với tỉnh Bến Tre hiện có 8903 người sinh sống và làm việc ở 37 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 783 người là kỹ sư, giáo sư; cộng đồng ở nhiều nơi đã chuyển từ “an cư” sang “lạc nghiệp” và phát triển, được chính quyền và nhân dân sở tại ghi nhận, đánh giá là một nguồn lực cho sự phát triển. Tuy trãi qua những ảnh hưởng khốc liệt của dịch bệnh nhưng bà con kiều bào luôn có truyền thống đoàn kết và tấm lòng hướng về quê hương, đất nước.

Năm 2023 số lượng kiều bào về nước cũng không nhiều. Thời gian về thăm quê hương họ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bà con kiều bào Bến Tre ở nước ngoài đều luôn hướng về quê hương và gia đình, tài trợ, giúp đỡ vốn để người thân làm ăn phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo… Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thật sự là bộ phận quan trọng đối với đất nước, luôn hướng về cội nguồn; là cầu nối tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với kiều bào nhằm thu hút kiều bào về nước sinh cơ, lập nghiệp. Hiện có 09 Ban liên lạc kiều bào, kiều quyến cấp huyện, thành phố hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; 89 tổ liên lạc kiều bào, kiều quyến cấp xã; Ban liên lạc kiều bào, kiều quyến trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được thành lập và hoạt động đạt hiệu quả tốt.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo tỉnh nhà tổ chức họp mặt kiều bào về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc. Kiều bào mong muốn tiếp tục được đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương.

Nhằm quán triệt, triển khai, thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, nhất là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Công tác NVNONN cần được sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan, trong đó MTTQ Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong việc quản lý, tuyên truyền, vận động và tham mưu thực hiện công tác NVNONN. Để nâng cao hiệu quả công tác vận động NVNONN trong tình hình mới, cần quan tâm một số giải pháp:

 Giải pháp thực hiện

1. Công tác NVNONN phải được đặt trong điều kiện phát triển của đất nước, của tỉnh. Theo đó, Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ cần đặt trong Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 của đất nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng nhằm một số mục tiêu như sau: Tăng cường nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác NVNONN trong lịch sử dân tộc và sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc; Xác định được những biện pháp, giải pháp hiệu quả và phù hợp để thúc đẩy triển khai công tác NVNONN gắn liền với xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng trong thời gian tới; Công tác NVNONN càng có tầm quan trọng đặc biệt trong phát huy sức mạnh Đại đoàn kết, thu hút nguồn lực NVNONN phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và công tác thông tin, tuyên truyền đối với NVNONN cũng cần phải chú trọng. Định hướng NVNONN hiểu đúng về chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với NVNONN.

2. Thực hiện tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, theo đó, tiếp tục quan tâm công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban, Tổ liên lạc kiều bào, thân nhân kiều bào các cấp theo Hướng dẫn số 11/HD-MTTQ-BTT ngày 27/11/2019 về tổ chức và hoạt động Ban liên lạc; Tổ liên lạc kiều bào, thân nhân kiều bào cấp huyện, cấp xã và Công văn số 1514/CV-MTTQ-BTT ngày 24/02/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tiếp tục duy trì hoạt động Ban, Tổ liên lạc kiều bào và thân nhân kiều bào cấp huyện, cấp xã. Hàng năm các huyện, thành phố nắm chắc số liệu về người Việt Nam quê Bến Tre (địa phương mình) định cư ở nước ngoài (nếu có biến động). Hàng năm, có kế hoạch họp mặt, tuyên truyền, vận động người Bến Tre ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương, tạo cầu nối kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác của tỉnh với Nhân dân các nước trên thế giới.

3. Tiếp tục tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh nhiều hoạt động ý nghĩa, chất lượng và thiết thực hơn nữa đến người Việt Nam ở nước ngoài, đúng theo tinh thần, tôn chỉ của Nghị quyết 36, Chỉ thị 45, Kết luận 12 của Bộ Chính trị. Trong từng điều kiện cụ thể, có chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động đối với NVNONN.

4. Duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban, tổ liên lạc kiều bào, kiều quyến cấp huyện, xã; quan tâm thăm hỏi, động viên, tổ chức họp mặt kiều bào về thăm quê hương, gia đình nhân dịp lễ, tết tạo mối quan hệ gắn bó giữa kiều bào với quê hương, phát huy tốt vai trò cầu nối của kiều bào trong công tác đối ngoại nhân dân.

Thường xuyên kết nối giữa kiều bào và thân nhân kiều bào (kiều quyến) để kịp thời chuyển tải những thông tin trong nước, tình hình phát triển kinh tế-xã hội đến với kiều bào.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới theo Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

5. Phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để tạo sự liên kết, thống nhất, đồng bộ và hỗ trợ nhau trong triển khai các hoạt động đối ngoại Nhân dân, công tác NVNONN; tăng cường quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của tỉnh đến với người Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích và tạo điều kiện để kiều bào người Bến Tre ở các nước đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và kiến tạo, phát triển quê hương, đất nước; đồng thời phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình của đất nước, của tỉnh.

6. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng NVNONN; đồng thời phát huy vai trò của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài trong việc làm cầu nối trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường đoàn kết hữu nghị hợp tác với Nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần tạo nên môi trường hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian tới, chúng ta cần triển khai mạnh mẽ, toàn diện công tác hỗ trợ và vận động NVNONN nhằm tập hợp rộng rãi kiều bào ta ở nước ngoài vào khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và phát triển xứng tầm./.

Tác giả: 

Hồ Thu