Thứ năm, 29 Tháng 2, 2024 - 01:17

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Đoàn kiểm tra 504 của Tỉnh ủy Kiểm tra một số địa phương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Ngày 08,09/6/2018, Đoàn kiểm tra 504 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú; Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 11/9/2013 của Tỉnh ủy cụ thể hóa NQ số 25-NQ/TW của BCHTW khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Sáng ngày 08/6/2018, Đoàn kiểm tra có buổi khảo sát đối với Đảng ủy xã An Thuận, huyện Thạnh Phú trước khi tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân theo kế hoạch.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW khóa XI, Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy, nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận có sự chuyển biến rõ nét hơn so với trước đây; công tác tuyên truyền được tập trung và có nhiều đổi mới, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội; công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Vai trò, quyền làm chủ của nhân dân được củng cố và phát huy. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được tập trung đổi mới, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Công tác dân vận chính quyền cũng có bước chuyển biến tích cực, thay đổi dần phong cách, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, không gây phiền hà, nhũng nhiễu  nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình”.

Các đề án, các chủ trương lớn trước khi tiến hành triển khai thực hiện ở địa phương đều được cấp ủy, chính quyền tổ chức lấy ý kiến nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân bày tỏ chính kiến của mình, đề đạt nguyện vọng, đến khi nhân dân đồng tình mới triển khai thực hiện. Qua đó cho thấy Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện đúng quy trình; các đơn thư khiếu nại của nhân dân được ngành chức năng tiếp thu và xem xét giải quyết theo thẩm quyền của mỗi cấp.

Công tác phối hợp giữa các ngành trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày càng chặt chẽ, đồng bộ; cấp ủy định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại với công dân, giải quyết kịp thời yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, không để những bức xúc của người dân kéo dài trở thành “điểm nóng”.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận các cấp được quan tâm, kiện toàn, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; qua đó kịp thời quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Đối với đồng chí Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú và Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy trong quá trình lãnh đạo thực hiện nghị quyết đã có nhiều nỗ lực, bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 25-NQ/TW; lãnh đạo địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 25-NQ/TW, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, ổn định tình hình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Các công trình, dự án đến địa phương đầu tư ngày càng nhiều, tạo cơ hội giải quyết việc làm cho người dân ở vùng nông thôn……

Tuy nhiên qua kiểm tra, các đơn vị vẫn còn những hạn chế như:

+ Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy đối với công tác dân vận chưa thể hiện rõ nét; sự tham gia, phối hợp của một số sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, nhất là công tác dân vận chính quyền; việc thông tin, tuyên truyền một số chủ trương, nghị quyết của Đảng còn hạn chế về chất lượng, nhiều nơi chưa đến được người dân.

+ Công tác tham mưu của Ban Dân vận cấp ủy chưa sâu sát, kịp thời. Công tác giám sát và phản biện xã hội ở cấp cơ sở thực hiện còn nhiều lúng túng, nhất là công tác phản biện; còn tư tưởng công tác dân vận là của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; công tác nắm địa bàn nhiều nơi chưa sát, chưa kịp thời, chậm phát hiện xử lý.

+ Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ tham mưu công tác dân vận chưa được quan tâm nhiều, còn một vài nơi bố trí chưa tương xứng với nhiệm vụ trong quá trình thực hiện đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; năng lực của cán bộ làm công tác dân vận nhiều nơi còn hạn chế.

+ Tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, còn để xảy ra sai phạm ở một số lĩnh vực, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống…Quy chế dân chủ thực hiện chưa nghiêm; cơ quan chưa tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, còn biểu hiện bằng mặt không bằng lòng làm ảnh hưởng đến công tác tham mưu và uy tín trong công tác phối hợp hoạt động….

Tại các đơn vị được kiểm tra, đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả các đơn vị đạt được trong 5 năm qua và kết luận một số vấn đề quan trọng. Trong đó đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt Chương trình hành động số 28-CTr/TU cụ thể hóa NQ số 25-NQ/TW của BCHTW khóa XI trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chú ý cán bộ trẻ, đội ngũ kế thừa; đồng thời nghiêm túc khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo và góp ý của đoàn; thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, giải quyết kịp thời các kiến nghị, những bức xúc của cán bộ, đảng viên tại các đơn vị không để tồn đọng kéo dài.

Tác giả: 

Lê Thị Hồ Thu