Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 22:40

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tại tỉnh

Ngày 27-6-2019, Đoàn công tác văn phòng Chính phủ do bà Đỗ Thái Hà, Cục phó Cục kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc triển khai kết nối nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tại tỉnh năm 2019. Tiếp và làm việc cùng đoàn có ông Lê Hùng Cường Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh.

 

Đoàn kiểm tra việc niêm yết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công. 

Trong thời gian qua, tỉnh đã tích cực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định của Trung ương. UBND tỉnh đã ban hành 81 văn bản, giao văn phòng UBND tỉnh ban hành 94 văn bản đôn đốc, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

5 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 83 quyết định công bố danh mục TTHC, tổng số 665 TTHC. Trong đó, ban hành mới 138; sửa đổi bổ sung 190 TTHC; thay thế 147 TTHC; bãi bỏ 190 TTHC. 

Trong quý I-2019 tổng hồ sơ tiếp nhận toàn tỉnh 276.289 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết 268.266, đạt tỷ lệ 97,1%. Hồ sơ giải quyết đúng hạn 2.66.705 hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Về tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tính đến thời điểm ngày 31-5-2019, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được chủ tịch UBND tỉnh công bố là 1.828 thủ tục. Trong đó, cấp tỉnh 1.432, cấp huyện 251, cấp xã 145. 

Tỉnh đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công đưa bộ phận một cửa của 16/18 sở, ban ngành tỉnh ra thực hiện tại Trung tâm. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 8.480 hồ sơ, đã giải quyết 4.094 hồ sơ.

Hiện tại, trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp 257 TTHC công trực tuyến mức độ 3. 5 tháng đầu năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 là 10.818 hồ sơ, trong đó giải quyết 10.610 hồ sơ.

Tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice tại các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn. Tổng số các đơn vị đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đến năm 2019 là 809 đơn vị với 9.751 tài khoản người dùng.

Đoàn sẽ làm việc tại tỉnh trong 2 ngày 27, 28-6-2019. Theo đó, đoàn sẽ khảo sát hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Làm việc với các sở ban ngành tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử tại UBND phường 6, UBND Tp. Bến Tre; Sở Y tế và kết luận về công tác kiểm soát TTHC của tỉnh vào ngày 28-6-2019.

Tác giả: 

Phạm Tuyết