Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 06:13

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Định hướng thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các tổ chức thành viên

Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng đã làm thay đổi bộ mặt của xã hội. Lợi dụng sự phát triển nhanh chóng này mà các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều thông tin sai trái, xấu, độc trên mạng xã hội nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì thế, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra với mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiện nay là cần phải nhận thức đúng trách nhiệm của mình khi tương tác trên mạng xã hội đối với những quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường phát tán các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do đó, việc đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề mang tính cấp thiết, là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và của mỗi người. 

Các thế lực thù địch luôn ấp ủ âm mưu là phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng để cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hơn 35 năm qua, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH của Đảng ta diễn ra trong bối cảnh và yêu cầu mới, mang tính phức tạp và quyết liệt hơn. Sự kiên định nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trên con đường mà Đảng và Nhân dân ta đang xây dựng là đề tài để các thế lực thù địch bóp méo, xuyên tạc, phủ nhận bằng đủ các luận điệu khác nhau. Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển của internet toàn cầu, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, những vấn đề nóng trước những tác động phức tạp và tác động tiêu cực của tình hình thế giới đến đời sống xã hội, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động tăng cường hoạt động với những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Hiện nay, internet và các trang mạng xã hội rất khó quản lý, giám sát và kiểm duyệt. Vì vậy, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các công cụ này để đẩy mạnh các hoạt động chống phá từ bên ngoài, tạo dựng lực lượng chống đối từ bên trong, hòng gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nước ta. Tác hại của những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tạo ra sự hoài nghi, hoang mang, dao động dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Hệ lụy của nó ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân và cộng đồng xã hội.

Các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc, thổi phồng những hạn chế, yếu kém trong quản lý, những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh. Thông qua internet, mạng xã hội, chúng đẩy mạnh tấn công tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân khi đất nước tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng để từ đó chúng kích động, lôi kéo Nhân dân tham gia biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ...

Trong thời gian qua, các thế lực phản động tăng cường sử dụng internet, mạng xã hội để móc nối, cấu kết với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tha hóa, biến chất nhằm lôi kéo, mua chuộc, tạo lực lượng chống phá từ bên trong. Trong đó, số bên ngoài chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí hoạt động; các đối tượng trong nước tích cực tập hợp lực lượng, thu thập tin tức để cung cấp cho bên ngoài vu cáo, xuyên tạc tình hình đất nước. Đặc biệt, chúng lợi dụng internet, mạng xã hội để lan truyền các video, tài liệu xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo đất nước,... nhằm phá hoại nội bộ, tác động tiêu cực tới nhận thức, quan điểm, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngày nay trên không gian mạng có rất nhiều vấn đề phức tạp mà chúng ta không thể lường hết được. Người dân thì có điều kiện hơn nhiều, được tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, được quyền lựa chọn thông tin mà tiếp cận, biết chọn lọc, khai thác hiệu quả thông tin, một số người còn mạnh dạn phản bác, đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời chia sẻ những thông tin tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù rằng Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống hoạt động lợi dụng internet, mạng xã hội chống phá nước ta nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhưng công tác này vẫn còn những khó khăn như: thông tin nội bộ của nhiều tổ chức và cá nhân chưa được bảo mật tốt; công tác tuyên truyền, định hướng và đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch chưa kịp thời. Năng lực đội ngũ cán bộ còn hạn chế; trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật để phát hiện, thu thập chứng cứ và thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh còn gặp nhiều khó khăn; cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chưa mạnh dạn lên tiếng, phản bác, đấu tranh đối với những thông tin sai trái, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân, nhất là những người có vị trí, có tầm ảnh hưởng nhất định trong xã hội.

Để làm tốt nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần quan tâm một số giải pháp:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về công tác bảo vệ an ninh tư tưởng. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu và là một nội dung của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Trong tuyên truyền cần phát huy rõ hiệu quả của các phương tiện truyền thông, làm rõ các thủ đoạn sẽ được các thế lực thù địch sử dụng để lôi kéo, kích động người dân. Cần khuyến cáo các cá nhân cảnh giác với thông tin truyền tải trên các trang mạng xã hội vì đa số các thông tin chưa được kiểm duyệt, độ chính xác thấp và thậm chí bị các thế lực thù địch điều khiển sang hướng khác với ý đồ xấu xa. Từ đó, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ những tác động tích cực và tiêu cực của internet và mạng xã hội; nâng cao khả năng nhận diện với các thông tin xấu, độc, nguy hại đối với bản thân và xã hội. Đồng thời, xây dựng phong cách văn hóa khi tham gia trên không gian mạng; có ý thức cảnh giác, không đăng tải hoặc để lộ, lọt thông tin, tài liệu liên quan đến bí mật quốc gia…. nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đa dạng hóa các hoạt động đấu tranh theo hướng thiết lập và sử dụng các trang web hay diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền và định hướng dư luận phản bác các trang độc hại phản động. Thường xuyên đưa tin, viết bài cũng như bình luận nâng cao chất lượng của bài viết đấu tranh phản bác với các bài viết mang tính phản động. Đưa ra những luận cứ chặt chẽ có tính thuyết phục cao, phối hợp với các cơ quan báo chí để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả.

Nắm tình hình, tâm tư, tình cảm, những vấn đề bức xúc của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trước các vấn đề được đăng tải trên mạng xã hội có liên quan đến tình hình đất nước; phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch trên không gian mạng, thường xuyên cập nhật những thông tin chính thống, không xem và chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Thứ ba, chủ động bám sát các vấn đề sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trong mặt trận đấu tranh trên mạng xã hội. Hiện nay, thời đại công nghệ 4.0 mỗi cán bộ, đảng viên được tiếp cận với trình độ khoa học, kĩ thuật công nghệ hiện đại đều có thể truy cập vào các trang mạng tự mình thiết lập, sử dụng các tài khoản, thông tin trang cá nhân trên nền tảng thư điện tử. Hay các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, youtube,.... để viết tin bài đấu tranh phản bác chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên cần gương mẫu, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; công tác tuyên truyền cần thường xuyên trao đổi, làm rõ, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn từ những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động. Cần dựa vào những tài liệu, thông tin chính thống, hướng dẫn của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp trên để cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để từ đó đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng intrenet, mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ tư, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với mọi cán bộ, đảng viên; các chủ trương, giải pháp cơ bản cần được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và có hệ thống. Thực hiện tốt những nội dung và định hướng cơ bản sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc, thù địch từ các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Trên cơ sở nắm vững và tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên cần chủ động và thường xuyên tham gia bình luận, chia sẻ các bài viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời mạnh dạn thể hiện chính kiến, phản bác, đấu tranh với những thông tin sai sự thật, bôi nhọ, vu khống, báo cáo để chặn các nội dung sai sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao lòng tin của Nhân dân.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh. Tăng cường quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, phải thể hiện chính kiến của mình trước những thông tin trái chiều, luôn mạnh mẽ, thể hiện khí chất của người cán bộ đảng viên. Đồng thời, tuyên truyền cho cán bộ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, phản động trên các trang mạng xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tự sàng lọc thông tin, không sử dụng các trang mạng có nội dung xấu, độc.

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới./.

Tác giả: 

Kim Ngân