Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 11:09

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

“Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian nan rèn luyện mới thành công”

(Nghe tiếng giã gạo - Nhật ký trong tù)

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã không ngừng tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục thực hiện học tập và làm theo gương Bác. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị….”.

Bác Hồ, người vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, một nhà giáo dục tư tưởng lớn, những lời dạy của Bác dù được trình bày trong những bài văn chính luận, những chuyện thân mật hàng ngày hoặc dưới hình thức một bài thơ đều giúp cho chúng ta những bài học vô cùng thấm thía. Ai cũng phải thừa nhận rằng Bác không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc mà Bác còn là danh nhân văn hóa thế giới. Bác không chỉ là thiên tài về chính trị, quân sự mà Bác còn là nhà văn hóa kiệt xuất. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng, rèn luyện tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ. Bản thân Người luôn là tấm gương sáng về tác phong làm việc tư duy, khoa học, hiệu quả mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải học tập và noi theo... Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách, lề lối làm việc của người cán bộ có mối quan hệ mật thiết với tư tưởng, đường lối, phương pháp cách mạng, cũng như có quan hệ chặt chẽ với đạo đức cách mạng. Phong cách của người cán bộ bắt đầu từ suy nghĩ đến hoạt động thực tiễn, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, ứng xử, sinh hoạt đời thường….

Trước hết, người cán bộ phải tu dưỡng, rèn luyện phong cách tư duy. Tức là mỗi cán bộ, đảng viên phải có tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo. Cán bộ phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phải có chính kiến, không nịnh nọt, a dua hoặc “gió chiều nào theo chiều nấy”. Cán bộ phải rèn luyện tác phong quần chúng, dân chủ và khoa học trong công việc. Người đã căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích nhân dân lên trên hết và “việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ mấy cũng hết sức làm; việc gì có hại cho nhân, dù nhỏ mấy cũng phải tránh”. Muốn tạo sự liên hệ chặt chẽ với nhân dân, cán bộ phải thường xuyên đi cơ sở để nắm dân; phải lắng nghe ý kiến nhân dân; giải thích những vấn đề dân chưa hiểu; có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước dân và vui vẻ tiếp thu khi nhân dân phê bình mình. Người cán bộ không nên kiêu ngạo mà phải thấu hiểu và sẵn sàng học hỏi ở nhân dân.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người cán bộ phải có tác phong dân chủ. Người cán bộ phải đi sâu, đi sát cơ sở; nắm người nắm việc, nắm tình hình cụ thể; nắm và xử lý thông tin phải khoa học. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến rèn luyện phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. Mỗi người cán bộ phải không ngừng học tập, tự trao dồi cho mình phong cách phục vụ nhân dân để được dân mến, dân tin, được như vậy việc gì cũng mang lại hiệu quả.

Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ta đánh giá đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, như khắc phục được một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác cán bộ và trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới phong cách và lề lối làm việc…

Tuy nhiên, trong tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ biến; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhìn nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tình trạng tham nhũng, lãng phí ở một số cán bộ có chức, có quyền vẫn còn nghiêm trọng và ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp…

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ta nhấn mạnh: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, đơn vị. Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phạm vi rộng hơn, yêu cầu cao hơn, trọng tâm là học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Đảng cũng đặt ra yêu cầu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trước những yêu cầu thực tiễn giai đoạn cách mạng hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải nghiêm túc học tập và rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng cũng như hoàn thiện những phẩm chất cần thiết của người cán bộ, đặc biệt phải sâu sát quần chúng; phải nêu gương; lời nói phải đi đôi với việc làm; làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng, có chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất để tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Tác giả: 

Lê Thị Hồ Thu