Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 23:09

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Cử tri cân nhắc lựa chọn người xứng đáng để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo kế hoạch, chủ nhật ngày 23/5/2021 sẽ diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đó là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là dịp để Nhân dân thực hiện và phát huy quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn người xứng đáng để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trước tình hình tỉnh nhà vừa phải đối phó với những khó khăn do dịch bệnh Covid-19, hạn mặn và khôi phục nền kinh tế; nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của MTTQ Việt Nam, ban ngành các cấp, chúng ta tin tưởng công cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp.     

 Sinh thời, nói về bầu cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao nhiêu xương máu trong cuộc cách mạng đánh thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội”.

       Nhắc lại, cử tri sẽ thực hiện việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vào ngày 23/5/2021.

        Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng quy định: Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân; Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu; trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri, nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri; đối với phiếu bầu cần lưu ý, phiếu không hợp lệ bao gồm: phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra; phiếu không có dấu của Tổ bầu cử; phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử; phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác…

Dù đây là những quy định có lẽ mỗi cử tri đều biết qua những lần thực hiện quyền bầu cử của mình, nhưng với mong muốn tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tuyên truyền thường xuyên hơn, nhằm làm cho mỗi cử tri hiểu sâu sắc về công cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của mình, bầu cử như thế nào, qua đó lựa chọn người thật xứng đáng để bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

      Hội nghị cử tri ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri

Việc lựa chọn những đại biểu thay mặt cử tri đồng bào cả nước để quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc và thay mặt cho cử tri, Nhân dân ở địa phương quyết định những nội dung quan trọng của địa phương trong chặng đường 5 năm 2021-2026, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng là hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp và các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Vì vậy mỗi cử tri cần nghiên cứu kỹ tiểu sử từng ứng cử viên, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần phục vụ Nhân dân để có sự lựa chọn đúng người, đúng việc, có tâm, có tầm để có thể gánh vác trọng trách quan trọng trong một nhiệm kỳ 05 năm.

        Kết quả của cuộc bầu cử, việc lựa chọn được những người xứng đáng là đại diện, đại biểu của Nhân dân sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Người dân sẽ là chủ thể quyết định sự thành công cuộc bầu cử này. Vì vậy mỗi cử tri hãy thực hiện thật tốt quyền và nghĩa vụ của mình khi cầm trên tay lá phiếu quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước./.

Tác giả: 

H.Thu