Thứ năm, 30 Tháng 11, 2023 - 05:42

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sau Đại hội XIII của Đảng. Đây là điều kiện để từng người dân thực hiện quyền và trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. Năm năm một lần, vì vậy công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, hiểu đúng và hiểu đầy đủ các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp để lãnh đạo, điều hành công cuộc xây dựng đất nước. Do đó cần phải làm bài bản, liên tục, sâu rộng, nhất là công tác lựa chọn nhân sự xứng đáng để bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thì công cuộc bầu cử mới đạt hiệu quả.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Ban chỉ đạo các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo lộ trình, thời gian quy định, đảm bảo đúng luật, an toàn, hiệu quả; kế hoạch kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử; …; kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử, trong đó:

- Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid-19 của năm 2020.

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Quốc hội đã quyết nghị ngày bầu cử là ngày Chủ nhật, 23/5/2021;

Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG, ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; NQLT số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14); Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT, ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động Mặt trận tham gia như: Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; Tổ chức các hội nghị hiệp thương; Tổ chức hội nghị cử tri; Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; Công tác tuyên truyền; Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử; Công tác giám sát; Công tác thi đua, khen thưởng; Tuyên truyền về vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử.

- Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Công tác tuyên truyền được chia thành 3 đợt:

Đợt 1: Từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021

- Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong những năm gần đây.

- Tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, khoảng thời gian từ ngày 03/02/2021 đến 17/02/2021.

- Tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, khoảng thời gian từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021.

- Tuyên truyền các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; Hội nghị vận động bầu cử.

Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021: Tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, khoảng thời gian từ ngày 14/4/2021 đến 18/4/2021; Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân cả nước trong Ngày bầu cử 23/5/2021; Tuyên truyền về vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử.

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021: Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giới thiệu về những thành tựu nổi bật của địa phương; thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng; tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử; kết quả cuộc bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp, đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026… Về hình thức tuyên truyền chủ yếu, khai thác tốt các kênh thông tin, tuyên truyền đại chúng của các địa phương; tuyên truyền cổ động, trực quan; tổ chức triển lãm ảnh, giới thiệu thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và tổ chức xe lưu động thông tin tuyên truyền đến khu dân cư.

Chúng ta tin tưởng rằng công tác tuyên truyền được hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức bài bản, thường xuyên, đúng theo kế hoạch thì công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp.

Tác giả: 

Kim Ngân