Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2024 - 11:22

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA MẶT TRẬN
(theo quyết định số 142-QĐ/TU ngày 14/3/2016 của BTV TU)

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận theo quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Nhiệm vụ  
2.1 Nghiên cứu, đề xuất

- Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo quy định. Công tác đối ngoại nhân dân.

- Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích và nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

2.2 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Các Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

- Việc thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.

2.3 Giúp Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan vững mạnh.

2.4 Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao.

3. Tổ chức bộ máy

- Văn phòng

- Ban Tổ chức

- Ban Tuyên giáo

- Ban Dân chủ-pháp luật

- Ban Phong trào

- Ban Dân tộc và Tôn giáo.