Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 11:23

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Chi bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của của cán bộ, đảng viên và nhân viên cơ quan, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Qua đánh giá của chi bộ, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được tổ chức nghiêm túc. Chi bộ duy trì việc tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo Bác bằng cách kể chuyện trong cuộc họp chi bộ hàng tháng. Việc học tập chuyên đề năm 2018 chi bộ căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức học tập chuyên đề đảm bảo nghiêm túc, kịp thời. Hình thức quán triệt, học tập chuyên đề được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Cùng với việc học tập, quán triệt chuyên đề, chi bộ đã tổ chức thảo luận và hướng dẫn cho đảng viên, cán bộ, công chức đăng ký nội dung làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng tháng, họp tổ đảng, các tổ tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của cá nhân. Kết quả này là một trong những tiêu chí nhận xét, phân loại cán bộ đảng viên hằng năm.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 19/7/2018 chi bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2018“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đồng chí Phan Văn Đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham dự.

Buổi sinh hoạt chuyên đề xoay quanh các nội dung: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách làm việc khoa học; phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, có liên hệ thực tế. Mỗi tổ đảng sẽ bốc thăm 01 câu hỏi và trả lời, đảng viên trong chi bộ phát biểu ý kiến để làm rõ nội dung cho từng vấn đề. Buổi sinh hoạt có 08 ý kiến của cán bộ, đảng viên thật sự đã tạo không khí cởi mở, gần gũi, giúp cán bộ, đảng viên mạnh dạn hơn trong việc thể hiện chính kiến của mình.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền giáo dục Chỉ thị số 05 cũng được triển khai sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh. Trên trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc tỉnh thường xuyên đăng tải tin, bài về gương tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên mục Đại đoàn kết giới thiệu các phóng sự về các tấm gương tiêu biểu để Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền.

Bên cạnh đó, nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được chi bộ quan tâm lãnh đạo sâu sát gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng chí Phan Văn Đoàn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh và nghị quyết Đại hội chi bộ. Tiếp tục chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện học tập và làm theo Bác. Đồng thời chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu. Duy trì việc sinh hoạt chuyên đề định kỳ trong họp chi bộ hàng tháng.

Tác giả: 

Hồ Thu