Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2024 - 10:50

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Bến Tre: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn

Năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre đã tham gia đóng góp ý kiến đối với 24 dự án luật, nhiều ý kiến đóng góp đã được Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và tổng hợp.
 
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có văn bản hướng dẫn triển khai tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi) thông qua tổ chức đại diện là các đoàn thể chính trị - xã hội; các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các hội …. và các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Ngoài ra, Ban Thường trực còn tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương theo yêu cầu, nhất là tham dự và góp ý xây dựng các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành tại các kỳ họp thành viên UBND tỉnh. 

 
 Bến Tre triển khai công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

    Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016” để phối hợp triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Các nhóm nòng cốt đã tổ chức tuyên truyền được 9774 cuộc với 249.800 lượt người dự, tập trung vào Luật Hình sự; Hành chính; Luật Dân sự; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở… đặc biệt là Hiến pháp năm 2013. Qua tuyên truyền đã nâng cao về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn tranh chấp nhỏ lẽ trong nội bộ người dân, tạo sự chuyển biến thực sự ở địa bàn khu dân cư về tình hình an ninh trật tự.
 
Tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi pháp luật, trong thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực phụ trách. Phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cấp huyện giám sát việc thực hiện các quy định, chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, các phạm nhân ở Trại giam Châu Bình, Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố, việc tổ chức thi hành án dân sự, trách nhiệm dân sự tại CụcThi hành án dân sự tỉnh.
 
Về giám sát độc lập, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng các kế hoạch giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên trong họat động của mình, tạo tính chủ động trong hoạt động giám sát, từng bước nâng cao hiệu quả và đi vào thực chất.
 
Năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiến hành giám sát 11 cuộc về xây dựng nông thôn mới ở 03 Ban Chỉ đạo cấp huyện và 03 UBND cấp xã của các huyện Châu Thành, Chợ Lách và Mỏ Cày Nam, UBND 05 xã điểm xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 và Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Giám sát 02 cuộc về công tác tiếp dân, việc thực hiện Luật tiếp công dân tại huyện Ba Tri và Thạnh Phú. Sau giám sát đã có Thông báo kết quả giám sát đến các đơn vị được giám sát theo quy định.
 
Cấp huyện và cấp xã đã tổ chức giám sát được 225 cuộc, trong đó cấp huyện là 29 cuộc, nội dung chủ yếu về thực hiện quy chế dân chủ và các vấn đề như: huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, công tác tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại của chính quyền, các nội dung thực hiện công khai theo quy định tại Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn…
 
Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn cũng được phát huy tích cực, đã tham gia giám sát 2199 vụ việc và giám sát đầu tư của cộng đồng là 803 công trình, tập trung các nội dung như: việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nhà tình nghĩa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, việc bình xét hộ nghèo, việc thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; việc quản lý các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng các công trình công cộng tại địa phương, qua giám sát đã phát hiện và kiến nghị…..vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm đến các cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, xử lý.
 
Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cử cán bộ tham gia cùng UBND tỉnh tiếp dân, tham gia đối thoại với các hộ dân khiếu kiện, tham gia các tổ công tác kiểm tra việc thi hành các quyết định của UBND tỉnh; kiểm tra các vụ việc khiếu kiện kéo dài ở Thạnh Phú, Ba Tri; phối hợp tổ chức cho các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri…
 
Trong năm 2015, Ban Thường trực các cấp đã tiếp 523 lượt công dân đến cơ quan để phản ánh, trình bày những vấn đề bức xúc, đã nhận và chuyển 110 đơn, thư khiếu nại đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn và trả lại đơn cho đương sự 41 trường hợp, do khiếu nại đã được giải quyết bằng quyết định hành chính, bản án đã có hiệu lực và phù hợp với quy định của pháp luật. 
 
Thực hiện Luật tiếp công dân và Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT về công tác tiếp dân, tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các huyện thành phố đều có xây dựng kế họach, nội quy tiếp công dân và bố trí nơi tiếp công tác theo quy định, phù hợp với cơ sở vật chất hiện có, từ đó nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo trong công tác tiếp dân, tiếp nhận các phản ánh kiến nghị của người dân.

 

Tác giả: 

Bùi Hoàng (Đại đoàn kết)