Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:03

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ấp Cái Chốt, xã Mỹ Thạnh đạt chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-BTCTU ngày 09/3/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về hướng dẫn tiêu chí, điều kiện xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chi bộ ấp Cái Chốt đã xây dựng kế hoạch, ban hành Nghị quyết để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Nội dung bám sát các tiêu chí của hướng dẫn, xác định nhiệm vụ, mối quan hệ giữa chi bộ với Ban công tác Mặt trận, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, các chi hội đoàn thể và nhân dân để cùng nhau thực hiện, có phân công, lộ trình tổ chức thực hiện.

Ông Phạm Thanh Diễm-Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng ấp Cái Chốt cho biết: “Chi bộ hiện có 24 đảng viên, chi ủy luôn gắn bó, gần gũi và nắm sát tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” phải xử lý kỷ luật. Công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ thực hiện đúng theo kế hoạch.

Chi ủy thường xuyên quán triệt kịp thời Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, định hướng, đường lối đổi mới và các nguyên tắc cơ bản của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và chi bộ bằng nhiều hình thức như sinh hoạt chi bộ, nhóm zalo và đã phát huy hiệu quả.

Tập trung nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 16, Quyết định 707 về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quy định 950 về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên, thông tin các chủ trương của Đảng đến từng đảng viên trong chi bộ. Mỗi đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, làm nồng cốt tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Trong sinh hoạt đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Chi bộ có nhiều cách làm mới, hiệu quả trong việc vận động, tập hợp Nhân dân ở khu dân cư, tổ tự quản tham gia thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào hành động cách mạng, xây dựng nông thôn mới, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân để phản ánh các cấp lãnh đạo, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, làm cho mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân ngày càng gắn kết chặt chẽ. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hàng năm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt kế hoạch đề ra (ấp hiện còn 09 hộ nghèo, tỷ lệ 3,42%; hộ cận nghèo 13, tỷ lệ 4,94%).

          Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, những mâu thuẫn bất hòa trong cộng đồng dân cư được hòa giải, phản ánh kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân đến các cấp chính quyền, không để khiếu kiện đông người vượt cấp.

          Ông Đoàn Phương Tùng-Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh cho biết: “ xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của chi bộ trong việc thực hiện phong trào thi đua Đồng khởi mới theo Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy, đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, lộ trình để thực hiện, từ đó tạo nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện góp phần thực hiện cơ bản các mục tiêu kế hoạch đề ra”./.                                                                                 

Tác giả: 

Hiếu Ân-MTTQ xã Mỹ Thạnh