Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 22:58

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Tài liệu tuyên truyền

Đại đoàn kết dân tộc là một bộ phận quan trọng hợp thành trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Theo Người, đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công “Đoàn kết là một lực lượng vô...
90 năm thực hiện xuyên suốt và nhất quán chiến lược đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc phù hợp với tình hình, yêu cầu và...
Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870-22/4/2020)

Trang

Đăng kí nhận Tài liệu tuyên truyền