Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 09:37

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Tài liệu tuyên truyền

Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước chỉ có thể đi vào cuộc sống khi chúng ta...
Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội; gia đình cũng là nơi bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc...
Ở Bến Tre, phong trào “nhường cơm, sẻ áo” đang lan rộng khắp. Trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành, đã có nhiều những hoạt động thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng, trong tỉnh, ngoài tỉnh, các tổ chức tôn giáo,… có những nghĩa...
Đại đoàn kết dân tộc là một bộ phận quan trọng hợp thành trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Theo Người, đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công “Đoàn kết là một lực lượng vô...
90 năm thực hiện xuyên suốt và nhất quán chiến lược đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc phù hợp với tình hình, yêu cầu và...
Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870-22/4/2020)

Trang

Đăng kí nhận Tài liệu tuyên truyền