Thứ bảy, 23 Tháng 9, 2023 - 06:55

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Tài liệu tuyên truyền

Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2017, trong đó có nội dung phối hợp tuyên truyền về pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.
Căn cứ nội dung Công văn số 598-CV/TU ngày 26/4/2017 của Tỉnh ủy về việc sinh hoạt các chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 04/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Sinh hoạt chuyên đề năm...
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biên soạn tài liệu tuyên truyền về Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới dạng hỏi đáp để cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có thêm cơ sở tìm hiểu và tổ...
Gia đình là “ tế bào của xã hội”, “ là hạt nhân xã hội”, “ là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng suốt cả đời người”. Gia đình thực hiện 2 chức năng cơ bản là duy trì nòi giống và xã hội hoá cá nhân. Với 2 chức năng cơ bản ấy, gia đình sẽ tồn tại mãi mãi...

Trang

Đăng kí nhận Tài liệu tuyên truyền